CENTRUM OBYWATELSKIE

Od 1 marca 2017 do 31 grudnia 2018 współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, projekt „Centrum Obywatelskie” realizowany jest przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS.

Główny celem realizacji zadania „Centrum Obywatelskie” jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa skorzystać mogą z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia.

Wszystko to po to aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania mają charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw.

Centrum Obywatelskie:

  1. Stwarza ogólnodostępną przyjazną przestrzeń do działań społecznych i obywatelskich.

  2. Zapewnienia stałe, bezpłatne wsparcie edukacyjne osobom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym liderom środowiskowym i przedstawicielom grup nieformalnych.

  3. Integruje krakowskie środowisko organizacji pozarządowych i rozwija współpracę międzysektorową.

  4. Wspiera zaangażowanie społecznego i aktywności obywatelskie mieszkańców Krakowa.

  5. Promuje wolontariat i dalszy rozwój skutecznych narzędzi angażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych.

  6. Przyczynia się do wzrostu skuteczności wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz promocja narzędzi współpracy.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, mieszkańców Krakowa bądź grup nieformalnych działających bądź chcących działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Centrum Obywatelskiego.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  działania  Centrum  Obywatelskiego w  Krakowie, zwanego dalej Centrum.

2. Centrum wspiera organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz obywateli, działających na terenie Krakowa bądź poza nim,  na rzecz jego mieszkańców, zwanych dalej Beneficjentami.

3. Oferta Centrum ma charakter nieodpłatny.

4. Centrum jest czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku, 7 godzin dziennie oraz w II sobotę miesiąca, również w wymiarze 7 godzin. W przypadku gdy w II sobotę miesiąca organizowany jest na Stadionie im. Henryka Reymana mecz, Centrum musi pozostać zamknięte. W takiej sytuacji Centrum czynne jest w III sobotę miesiąca.

5. Godziny otwarcia Centrum wskazywane są w jego siedzibie oraz na stronie internetowej.

6. O wszelkich zmianach w harmonogramie Beneficjenci będą informowani poprzez informację udostępnioną w siedzibie Centrum oraz poprzez stronę internetową.

§ 2

1. Beneficjenci ubiegający się o udostępnienie pomieszczeń Centrum zobowiązani są do:

a) uzgodnienia z obsługą Centrum terminu dogodnego dla Beneficjenta i możliwego do zarezerwowania;

b) złożenia pisemnego wniosku na korzystanie z pomieszczeń i potrzebnego sprzętu w proponowanym terminie;

c) złożenia pisemnej zgody osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta, dotyczącej przestrzegania warunków Regulaminu.

2. Beneficjenci weryfikowani będą przez obsługę Centrum  w oparciu o informacje zawarte w wyciągu z rejestru stowarzyszeń, fundacji, statutu organizacji, bądź opis działania wraz z danymi osobowymi osób odpowiedzialnych w przypadku grup nieformalnych bądź inicjatyw obywatelskich.

3. W przypadku dwukrotnej rezygnacji Beneficjenta z rezerwacji bez uprzedniego poinformowania Obsługi Centrum, Centrum ma prawo nie przyjmować dalszych rezerwacji wnioskowanych przez danego Beneficjenta.

4. Szczegółowe zasady udostępniania pomieszczeń reguluje Regulamin nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Centrum Obywatelskiego w Krakowie.

§ 3

Udostępnianie sprzętów

1. Centrum udostępnia zasoby takie jak komputery, drukarki (z limitowaną ilością wydruków), rzutniki, flipcharty.

2. Beneficjenci korzystający z udostępnionych sprzętów zobowiązani są do podpisania protokołu udostępnienia ww. zasobów oraz każdorazowego wpisania się do ewidencji wskazanej przez Obsługę Centrum.

3. Zabrania się samodzielnego instalowania oprogramowania na stanowiskach biurowych.

4. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów oraz prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu.

5. W przypadku problemów technicznych z komputerem oraz oprogramowaniem należy niezwłocznie  poinformować o tym Obsługę Centrum.

6. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez Beneficjenta.

7. Po  zakończeniu pracy, Beneficjent ma obowiązek usunąć wszystkie pliki zapisane w trakcie pracy na dysku komputera, jednocześnie przyjmuje do wiadomości iż wszelkie pozostawione przez niego na komputerze pliki i dane będą systematycznie usuwane w ramach konserwacji sprzętowych a w międzyczasie dostępne będą dla innych osób korzystających ze sprzętu.

8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na dyskach komputerów dane, w tym dane o charakterze poufnym.

9. Za wszelkie zniszczenie udostępnionego sprzętu, Beneficjent ponosi odpowiedzialność a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty, zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych kosztów napraw lub wymiany, bądź zakupu sprzętu.

10. W przypadku wykorzystania przez Beneficjenta udostępnionego sprzętu do czynów niezgodnych z prawem, Obsługa Centrum zobowiązana jest powiadomić właściwe Organy.

§ 4

Udostępnianie adresu korespondencyjnego

1. Beneficjent może skorzystać z adresu Centrum: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków jako adresu korespondencyjnego, po wcześniejszym uwzględnieniu takiej potrzeby w Formularzu zgłoszeniowym dla Beneficjenta oraz po uzyskaniu zgody od Obsługi Centrum.

2. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia wykazu osób uprawnionych do odbioru korespondencji zawierających dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

3. O przekazanej do Centrum korespondencji, Obsługa Centrum niezwłocznie informuje Beneficjenta drogą e-mail bądź telefonicznie, po czym upoważnionej przez Beneficjenta osobie wydaje korespondencję osobiście w Centrum Obywatelskim.

4. Korespondencja wydawana jet przez Obsługę Centrum osobom wskazanym przez Beneficjenta w sposób określony w §4 ust. 3.

5. Osoba odbierająca korespondencję zobowiązana jest do wpisania się w ewidencję odbioru korespondencji.

6. Obsługa Centrum nie odbiera przesyłek poleconych skierowanych do Beneficjentów a jedynie pobiera AWIZO, o którym niezwłocznie informuje Beneficjenta drogą e-mail bądź telefonicznie. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania AWIZO oraz podjęcia dalszych czynności związanych z odbiorem korespondencji we właściwym Urzędzie Pocztowym.

7. Beneficjent ma obowiązek odebrać korespondencję (z wyłączeniem §4 ust 5) nie dalej niż 14 dni kalendarzowych od terminu otrzymania informacji o korespondencji ze strony Obsługi Centrum.

8. Zabrania się podawania i wykorzystywania jako własnego: adresu strony www, adresu mailowego i numerów telefonów należących do Centrum.

§5

Przechowywanie dokumentacji

1. Centrum umożliwia Beneficjentom przechowywanie dokumentacji.

2. Beneficjent może przechowywać we wskazanym przez Obsługę Centrum miejscu, dokumentację w objętości nie większej niż jeden segregator.

3. Beneficjent akceptuje fakt iż dokumentacja oraz dane w niej zawarte dostępne będą osobom trzecim.

4. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za dokumenty pozostawione w Centrum.

5. Beneficjent zobowiązany jest do usunięcia dokumentacji do dnia zakończenia realizacji zadania, nie dalej niż do 31.12.2018r. bądź też do dnia ustania współpracy pomiędzy beneficjentem a Centrum.

5. Po terminie wskazanym w §5 ust. 5 dokumenty zostaną trwale zniszczone.

§6

Przepisy porządkowe

1. Na terenie Centrum zabrania się:

a) palenia tytoniu;

b) spożywania alkoholu oraz stosowania substancji psychoaktywnych;

c) wynoszenia sprzętu i przedmiotów będących własnością Centrum poza teren obiektu;

d) przebywania osób nieuprawnionych;

e) używania urządzeń wytwarzających nadmierny hałas;

f) umieszczania znaków i napisów w dowolnych miejscach na terenie obiektu;

g) odstępowania użyczonego pomieszczenia i sprzętu innym osobom lub podmiotom;

h) prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

2. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz ładu społecznego Centrum uważa się:

a) korzystanie z mienia Centrum w sposób, który może powodować  uszkodzenia lub zniszczenia;

b) używanie urządzeń i sprzętu Centrum niezgodnie z przeznaczeniem;

c) korzystanie z urządzeń i sprzętu Centrum do celów prowadzenia działalności komercyjnej i prywatnej (poza działalnością statutową;

d) wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Centrum;

e) zaśmiecanie pomieszczeń i otoczenia budynku Centrum;

f) zachowania naruszające zasady współżycia społecznego.

3. W stosunku do osób, które dopuszczą się naruszenia niniejszego Regulaminu będą stosowane następujące środki:

a) przeprowadzenie rozmowy pouczającej przez obsługę Centrum;

b) w przypadku popełnienia czynów karalnych określonych w Kodeksie Karnym zawiadomienie przez Koordynatora bądź obsługę Centrum, odpowiednich organów ścigania.

§7

Postanowienia końcowe

Beneficjenci zobowiązani są do każdorazowego informowania Uczestników organizowanych na terenie Centrum działań, iż Beneficjent korzysta z pomocy w ramach projektu  „Centrum Obywatelskie”.

§8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie