górne tło

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027

Prezydent Miasta Krakowa informuje o konsultacjach projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Konsultacje odbywają się w terminie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 roku, a ich realizatorem jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone są na podstawie  Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą:

 1. skorzystać z telefonicznych dyżurów eksperta:

  19  kwietnia 2024 r. tel. 12 616 78 11 od godziny 9.00-14.00
  26 kwietnia  2024 r.  tel. 12 616 51 35 od godziny 9.00-14.00

 2. wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 maja 2024 r. w godz. 15.00-17.00 w sali nr 9 (open space) w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);
 3. przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE WPW 2024-2027”,
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społeczneji Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (pokój nr 21, III piętro),
  • podczas spotkania konsultacyjnego.

Projekt konsultowanego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027 z formularzem konsultacyjnym dostępny jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.