Coworking rozwiń menu
Rezerwuj salę rozwiń
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

CENTRUM OBYWATELSKIE - UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ

Centrum Obywatelskie logo listwa

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń

Centrum Obywatelskiego w Krakowie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Centrum Obywatelskie, zwane dalej Centrum, ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Reymonta 20.
 2. Centrum wspiera organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie działające na terenie Krakowa lub na rzecz jego mieszkańców, prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego, zwanych dalej Korzystającymi.
 3. Korzystanie z wszelkich form wsparcia w ramach działalności Centrum ma charakter nieodpłatny.

§ 2

Udostępnianie pomieszczeń

 1. Pomieszczenia Centrum udostępniane są Korzystającym nieodpłatnie.
 2. Centrum prowadzi harmonogram udostępniania pomieszczeń z uwzględnieniem stałych i okazjonalnych wydarzeń organizowanych zarówno przez Centrum jak i Korzystających.
 3. Udostępnianie pomieszczeń odbywa się po zaakceptowaniu przez Koordynatora Centrum tematu proponowanych zajęć oraz w oparciu o harmonogram udostępniania pomieszczeń.
 4. Wnioskodawcy ubiegający się o udostępnienie pomieszczeń Centrum na spotkania zobowiązani są do:
 1. uzgodnienia z obsługą Centrum terminu dogodnego dla Korzystającego i możliwego do zarezerwowania;
 2. złożenia pisemnego wniosku na korzystanie z pomieszczeń i potrzebnego sprzętu w proponowanym terminie;
 3. złożenia pisemnej zgody osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Korzystającego, dotyczącej przestrzegania warunków Regulaminu;
 1. Korzystający weryfikowani będą przez obsługę Centrum  w oparciu o informacje zawarte w wyciągu z rejestru stowarzyszeń, fundacji, statutu organizacji, bądź opis działania wraz z danymi osobowymi osób odpowiedzialnych w przypadku grup nieformalnych bądź inicjatyw obywatelskich.
 2. Korzystający rezerwujący pomieszczenie jest zobowiązany do podania:
 1. celu spotkania/tytułu wydarzenia;
 2. przewidywanej liczby uczestników;
 3. informacji o pobieraniu/niepobieraniu opłat od uczestników;
 4. danych osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia;
 5. informacji o potrzebnym wyposażeniu.
 1. Wstępna rezerwacja odbywać się może również drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 2. W przypadku stwierdzenia iż przedstawiona w oryginale dokumentacja wskazuje iż planowane wydarzenie jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Centrum, rezerwacja zostanie odrzucona.
 3. Korzystający mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu wniosków i dokumentów wskazanych w pkt. 5, pomocą służy obsługa Centrum.
 4. Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w oryginale, należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym terminem korzystania z pomieszczeń co umożliwi ostateczne potwierdzenie rezerwacji.
 5. Decyzja o udostępnieniu pomieszczeń jest podejmowana przez Koordynatora Centrum nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 6. Korzystający mają wgląd do harmonogramu zawierającego terminy wolne jak i już zarezerwowane umieszczonego na tablicy Centrum oraz na stronie internetowej.
 7. Centrum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie spotkań, po dokonaniu uzgodnień z Korzystającymi, których terminy bądź zakres usług podlegają zmianie.
 8. Korzystający zgłaszający zapotrzebowanie na korzystanie z sali zobowiązani są do przestrzegania ustalonego czasu spotkań oraz powiadamiania obsługi Centrum o jego odwołaniu lub ewentualnych innych zmianach w zapotrzebowaniu.
 9. Korzystanie z lokalu Centrum odbywa się tylko w obecności obsługi Centrum, nie ma możliwości udostępnienia pomieszczeń pod nieobecność obsługi Centrum.
 10. Osoby korzystające z pomieszczeń Centrum zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych, w szczególności instrukcji BHP i PPOŻ właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz podporządkowania się uwagom i zaleceniom obsługi Centrum.
 11.  Korzystający z pomieszczeń Centrum zobowiązani są do dbałości o używane mienie i ponoszą odpowiedzialność za przypadkową bądź celową utratę lub uszkodzenie urządzeń i sprzętu, jeżeli są one używane w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 12. Odpowiedzialność za udostępnione urządzenia i sprzęt spoczywa na Korzystającym, który zobowiązany jest eksploatować lokal, urządzenia i sprzęt Centrum w sposób nie powodujący jego uszkodzenia.
 13. Korzystający ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu Centrum przez pozostałe osoby biorące udział w inicjowanych przez nich spotkaniach, szkoleniach itp.
 14. Korzystający z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń Centrum nie jest upoważniony do powierzenia ich innym osobom i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe 
  z nieuprawnionego dysponowania pomieszczeniami i urządzeniami.
 15. Pomieszczenia Centrum udostępnianie są Korzystającym na czas określony we wniosku.  
  Po upływie tego okresu organizacja korzystająca z pomieszczeń zobowiązana jest do pozostawienia go w stanie uporządkowanym po spotkaniach (umycie naczyń, ustawienie mebli w pierwotnym układzie itp.).
 16. Korzystający mają możliwość korzystania z zaplecza kuchennego Centrum w celu przygotowania gorących napojów. Kawę, herbatę i inne artykuły spożywcze korzystający organizują we własnym zakresie.
 17. Urządzenia i sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach Centrum może być używany tylko do załatwiania spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowej lub zorganizowanej grupy mieszkańców. Korzystanie z urządzeń i sprzętu Centrum do celów działalność gospodarczej, działalności komercyjnej lub do celów prywatnych jest niedozwolone
 18. Czas rozpoczęcia i zakończenia spotkania wnioskodawca zobowiązany jest odnotować osobiście poprzez dokonanie wpisu do rejestru spotkań znajdującego się w Centrum.
 19. Niedozwolone jest, bez uzgodnienia z obsługą Centrum, prowadzenie w pomieszczeniach Centrum zajęć niezgodnych z przeznaczeniem pomieszczenia lub takich, które z uwagi na swój charakter (np. hałas), utrudniają pracę innym użytkownikom Centrum.
 20. Centrum zastrzega sobie prawo do zweryfikowania czy zaplanowane wydarzenie jest zgodne
  z deklaracją poprzez wizytę monitorującą w trakcie trwania wydarzenia i do ewentualnego przerwania spotkania w przypadku stwierdzenia niezgodności.
 21. Centrum zastrzega sobie, w wyjątkowych przypadkach, prawo odwołania rezerwacji
  i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizację oraz uzgodnienia terminu zastępczego.

§3

Przepisy porządkowe

1. Na terenie Centrum zabrania się:

 1. palenia tytoniu;
 2. spożywania alkoholu oraz stosowania substancji psychoaktywnych;
 3. wynoszenia sprzętu i przedmiotów będących własnością Centrum poza teren obiektu;
 4. przebywania osób nieuprawnionych;
 5. używania urządzeń wytwarzających nadmierny hałas;
 6. umieszczania znaków i napisów w dowolnych miejscach na terenie obiektu;
 7. odstępowania użyczonego pomieszczenia i sprzętu innym osobom lub podmiotom
 8. prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

§4

Naruszenie Regulaminu

1. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz ładu społecznego Centrum uważa się:

 1. korzystanie z mienia Centrum w sposób, który może powodować  uszkodzenia lub zniszczenia;
 2. używanie urządzeń i sprzętu Centrum niezgodnie z przeznaczeniem;
 3. korzystanie z urządzeń i sprzętu Centrum do celów prowadzenia działalności komercyjnej;
 4. wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Centrum;
 5. zaśmiecanie pomieszczeń i otoczenia budynku Centrum;
 6. zachowania naruszające zasady współżycia  społecznego.

2. W stosunku do osób, które dopuszczą się naruszenia niniejszego Regulaminu będą stosowane następujące środki:

 1. przeprowadzenie rozmowy pouczającej przez obsługę Centrum;
 2. w przypadku popełnienia czynów karalnych określonych w Kodeksie Karnym zawiadomienie przez Koordynatora bądź obsługę Centrum, odpowiednich organów ścigania.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszego Regulaminu zapoznawani są Korzystający zgłaszający zapotrzebowanie na korzystanie z usług Centrum.
 2. Korzystający z usług Centrum zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i rozstrzygania kwestii spornych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie Korzystający zostaną poinformowani e-mailem.

 

pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2017-03-17
Data aktualizacji: 2019-01-03
Powrót